fbpx

REGULAMIN PROJEKTU „stop2covid”

Definicje regulaminu projektu „stop2covid”:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki projektu.
 2. Projekt – projekt „stop2covid”.
 3. Organizator Projektu lub Sprzedający– firma będąca inicjatorem Projektu: Polish Dairy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr wpisu: 0000603574, NIP: 5223054886, REGON: 363776506…
 4. Fundacja lub Partner Projektu – fundacja „Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ z siedzibą w Warszawie, ul. Lotaryńska 22 lok. 16, 03-974 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr wpisu: 0000661403, NIP: 113-292-89-98, REGON: 366483348.
 5. Cegiełka – silikonowa opaska dostępna do wyboru w dwóch kolorach: żółtym, który symbolizuje akceptację dystansu na poziomie tego formalnie wymaganego i nieco większą skłonność do kontaktów, i czerwonym, który symbolizuje że chcemy utrzymywać jak największy dystans, preferujemy pracę zdalną i witamy się bez podawania dłoni; oraz w dwóch rozmiarach: dziecięcym i dla dorosłych.
 6. Środki PPE – jednorazowe maski chirurgiczne z elastyczną opaską na uszy.
 7. Zestaw – składa się z pakietu zawierającego 50 sztuk opasek silikonowych i 50 sztuk masek chirurgicznych (1 zestaw = 50 sztuk opasek i 50 sztuk masek). Cena zestawu to: 250,00 zł netto.
 8. Kupujący – podmiot, który złoży i opłaci zamówienie na Zestaw składający się z opasek silikonowych i masek.
 9. Uczestnicy Projektu – to wszyscy partnerzy, ambasadorzy i pracownicy biorący udział w organizacji i promocji Projektu.

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne założenia i cele Projektu.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Projekcie.
 3. Organizatorem Projektu jest podmiot odpowiedzialny za jego prowadzenie: Polish Dairy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Koordynatorem Projektu po stronie Organizatora jest Magdalena Słowińska, mail kontaktowy: magda@stop2covid.org.

§ 2.
INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Organizatora Projektu.
 2. Projekt będzie realizowany od dnia 01.07.2020 r. do dnia wyczerpania Cegiełek, o czym Organizator poinformuje na dedykowanej stronie internetowej pod adresem: www.stop2covid.org.
 1. Projekt skierowany jest do wszystkich ludzi na całym świecie..
 2. Cele projektu:
  1. promowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w dobie pandemii wywołanej COVID-19, zgodnie z globalnymi zaleceniami;
  2. przekazanie środków PPE podmiotom potrzebującym;
  3. przekazanie środków finansowych na cele statutowe Partnera Projektu przez Organizatora.
 3. Założenia projektu: udział w projekcie polega na zakupie Cegiełki sprzedawanej w Zestawach, a następnie – według uznania Kupującego – przekazanie zakupionych w ramach Zestawów Środków PPE podmiotom potrzebującym lub innym osobom, pracownikom Kupującego etc. .

§3
ZASADY ZAKUPU CEGIEŁKI

 1. Kupujący składa zamówienie u Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej www.stop2covid.org.
 2. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora.
 3. Możliwy będzie także zakup cegiełki za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.online.stop2covid.org o czym Organizator poinformuje bezpośrednio na stronie internetowej.

§ 4
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Organizator oraz Uczestnicy Projektu, przystępujący do Projektu, w celu realizowania wspólnego celu jakim jest przeciwdziałanie pandemii wywołanej COVID-19, zobowiązują się do:
  1. współdziałania i terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
  2. przestrzegania łączących ich regulaminów, porozumień uczestnictwa w Projekcie;
  3. promowania Projektu wśród społeczności lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
  4. godnego wypełniania swoich obowiązków.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z organizacją Projektu Organizator Projektu informuje, że Administratorem Danych Osobowych Kupującego jest Polish Dairy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr wpisu: 0000603574, NIP: 5223054886, REGON: 363776506
 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym Kupujący może się skontaktować pod adresem kontakt@polishdairy.pl
 3. Klauzula informacyjna Administratora dostępna jest na stronie internetowej Organizatora Projektu pod adresem https://stop2covid.org/polityka-prywatnosci/

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Projektu ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego, notyfikując ją z 7-dniowym wyprzedzeniem, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Kupujących nabytych w czasie obowiązywania Regulaminu w uprzednio obowiązującym brzmieniu. Organizator Projektu niezwłocznie poinformuje Kupujących Programu o zmianie treści niniejszego Regulaminu na dedykowanej stronie internetowej.
 2. Reklamacje obsługiwane są przez Organizatora Projektu. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczących wszelkich nieprawidłowości przy realizacji Projektu, reklamację można zgłosić na adres mailowy Koordynatora Projektu. Decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Rady Nadzorczej Organizatora, Koordynatora Projektu i co najmniej jednego Uczestnika Projektu znającego założenia Projektu. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia złożenia reklamacji. Organizator Projektu poinformuje zgłaszającego reklamację o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie, na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u Koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej Projektu w zakładce Regulamin.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie przez Kupującego nie zostają ustalone, ponieważ każdorazowy zakup cegiełki stanowi o jednorazowym udziale w projekcie.
© stop2covid.org 2020